AUDYT

W ramach usług audytorskich oferujemy:

  • badanie i przegląd sprawozdań finansowych sporządzonych według przepisów polskich, w tym również wymogów obowiązujących emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
  • badanie i przegląd sprawozdań finansowych sporządzonych według standardów MSSF, w tym również dla celów konsolidacji grupy.
  • pomoc przy przekształceniu sprawozdań finansowych sporządzonych według przepisów polskich na inne standardy np. MSSF.
  • pomoc w przygotowaniu jednostek do sporządzania sprawozdań według MSSF.
  • przeglądy typu due dilligence.
  • doradztwo w zakresie ujęcia transakcji i zdarzeń gospodarczych w księgach oraz sprawozdaniach finansowych jednostek.
  • audyt środków unijnych.